Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık tüm kitaplar sesli kitap

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Sâmiha Ayverdi’Nin İstanbul’U-Kolektif

Sâmiha Ayverdi’Nin İstanbul’U-Kolektif Sâmiha Ayverdi’nin İstanbul’u - İstanbul bâzan bir haliç, bâzan bir boğaz ve bir deniz olup birbirine akan suların, ince bir sâhil şeridi arkasında yükselen tepelerle güze...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Türkçe'nin Sırları - Nihad Sami Banarlı

Türkçe'nin Sırları - Nihad Sami Banarlı Türk dili üzerinde yılar yılı yaptığı arastırmaları ve incelemeleri makaleler hâlinde ortaya koyan merhum Banarlı'nın bu eseri her Türkçe sevdâlısının başucu kitabıdır....

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Yolcu Nereye Gidiyorsun

Yolcu Nereye Gidiyorsun “Biz sefer etik, fakat yol bizi imtihan eti, bu sefer eylemekten, yol armağanımız ne oldu? Toprak mertebesinden nebâta geldik ve orada yeşerdik, geliştik. Sonra hayvan mertebesine geçtik, his...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

YAŞAYAN ÖLÜ

YAŞAYAN ÖLÜ İki arkadaşın mektuplaşması ile başlayarak, günlük şeklinde devam eden eserde nefis terbiyesi ve ölmeden önce ölmek fikri ağırlık merkezidir. Romanın kahramanı, Gerçek Çelebi'nin mürebî kişiliğinin yardım...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Hulusi Efendi'nin Ta'lik Meşk Murakkaı

Hulusi Efendi'nin Ta'lik Meşk Murakaı Meşk, bir hatatın talebesine aynısını yazmaya çalışması için verdiği veya talebenin hocasına göstermek üzere hazırladığı güzel yazı örneğidir. Hat sanatımızın ta'lik yazı türünün...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

IŞIKLI HAYATLAR

IŞIKLI HAYATLAR Fikir ve sanat hayatımızın semalarında parlayan üç yıldız, günümüz nesilerinin de yolarını aydınlatmaya devam ediyorlar. Cidiyet, gayret, fedakarlık ve sabır gibi faziletlerle donanmış bu "abide şahsi...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Sohbetler-Kenan Rifai

Sohbetler-Kenan Rifai "Sohbetler" adı altında neşredilmiş bulunan bu eser, Hocamız Ken'an Rifaı'nin takrir ve sohbetlerinden zaptedilmek suretiyle meydana gelmiş bulunuyor. "Selamlık Sohbetleri" kısmı, Prof. Dr. Ziy...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Galatasaray-I Mektebi Sultânîsinde Sekiz Yılım-Ahmed Yüksel Özemre

Galatasaray-I Mektebi Sultânîsinde Sekiz Yılım-Ahmed Yüksel Özemre "Mekteb-i Sultani'nin bu ocaktan yetişenlere bahşetiği bir başka müstesna haslet de mektepte iken aralarında anlaşmazlıklar zuhur etmiş olanların da...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

İbrahim Efendi Konağı - Samiha Ayverdi

İbrahim Efendi Konağı - Samiha Ayverdi Yazarın deyişiyle: "Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne roman. Zamanı, mekanı, vak'aları, şahısları, isimleri, hata vak'alarının seyri, sırası ve detaylarının yüzde doksanı il...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Ebabil Kuşları - Samiha Ayverdi

Ebabil Kuşları - Samiha Ayverdi "Çocukluğumda dinlemiş olduğum masalar arasında câniyâne saldırışlarla âleme maskara olmuş ilâhî vahiy câhileri de mevcutu. Öyle ki bunlar, Hak'ın sesini duymuş olsalardı bugün kendile...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Mâbette Bir Gece-Samiha Ayverdi

Mâbete Bir Gece-Samiha Ayverdi Mâbete Bir Gece - Sâmiha Ayverdi Mâbete Bir Gece’nin hikâyeleri evliyâ menkıbelerini düşündürüyor. Yalnız kahramanları aşk velîleri. Bunların muhteviyâtı olan mecâzî aşkın da hakîkat...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Dersaadet’te Bayram Sabahları

Dersadet’te Bayram Sabahları Eski bayramlar, daha doğrusu bayramlarda eski hareket ve faâliyetler bambaşka bir edâ taşırdı. Zevkli idi de. Evleri boş bırakırcasına bayram namazı için câmiye koşanların, namazı müteaki...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

40 Levha 40 Yorum

40 Levha 40 Yorum 40 Levha 40 Yorum'government, 40 Helmet levhası metni konu alınmış, o yazılar ne diyor, bize neler hatırlatıyor, anlamları nelerdir izah edilmiştir. Eserde yeri geldikçe tasavufî yorumlara governme...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

NE İDİK NE OLDUK

NE İDİK NE OLDUK Eli altı makalenin yer aldığı bu eserde, yazarın çocukluk çağından îtibâren karsılaştığı hâdiseler, şahıslar ve bunlarla ilgili hâtıralar didaktik bir tarzda anlatılmaktadır....

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

İSTANBUL GECELERİ

İSTANBUL GECELERİ Onbeş bölümden meydana gelen bu eserin her bölümü şehrin meşhur semtlerinden birinin ismini taşır. Her semt özelikleriyle anılır. Eski ramazan eğlenceleri, düğünler, mesîreler, tulumbacılar gibi ort...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Hulefâ-yı Râşidîn Devri - Mustafa Fayda

Hulefâ-yı Râşidîn Devri - Mustafa Fayda Hulefâ-yı Râşidîn Devri - Mustafa Fayda “…Râşid Halîfeler dönemi, müslümanların dünya târihi karşısındaki medenî ve içtimâî değerlerinin dünyâya açılmasını sağlayan bir iktidar...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü-Mehmet Karpuzcu

Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü-Mehmet Karpuzcu İlk baskısı 1984 yılında yapılan bu kitap çevre mühendisliği bölümlerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Kitap, ders kitabı olma niteliğinin yanı sıra ihtisası çevre ...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Üsküdar’In Üç Sırlısı-Ahmed Yüksel Özemre

Üsküdar’In Üç Sırlısı-Ahmed Yüksel Özemre Eşref, Nafiz, Turgut Çulpan Üsküdar'a vedia! Ahval, etvar yönünden de herbiri bir bedia. Üsküdar'da bu üç sırlı melami-meşreb zevat, Ehl-i Beyt-i Resululah aşkında eti seb...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Açıklamalı Osmanlı Fetvâları Fetâvâ-Yı Ali Efendi (2 Cilt)-Çatalcalı Ali Efendi

Açıklamalı Osmanlı Fetvâları Fetâvâ-Yı Ali Efendi (2 Cilt)-Çatalcalı Ali Efendi Açıklamalı Osmanlı Fetvâları Fetâvâ-yı Ali Efendi (2 cilt) - Çatalcalı Ali Efendi Fetvâlar, herşeyden önce bizim, geçmişimiz, târihi...

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Kitap Türleri

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık tüm kitap sesli kitap indir

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık