Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları kitaplar sesli kitap

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları sesli kitap ücretsiz

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları

Evina Becıreki

Evina Becıreki Her tişt bi destpek u dawi ye. Tene evina duali bi destpek e le be dawi ye weki ya Mem u Zine. A yekali weki bihevrebuna şev u roje zivistan u havine an ji weki ya min u Periye ye. Timi li pey hev u du...

Lis Basın Yayın

Kefıyen Cihereng

Kefıyen Cihereng Li Bagare, li erdnigarıya ku Egid gıyane xwe le alandıye, du fedakar u şervanen azadıya welate xwe, Renas u Gulsıdaya destgirtıyen hev, dixwazin bigihıjin hev. A rast Gulsıda dixwaze xwe bigihıne dil...

Lis Basın Yayın

Bıranınen Mın

Bıranınen Mın Di ve belgeya dıroke de, tekoşer, welatperwer, sıyasetmedar u nivıskar Osman behsa kitekiten pir girıng dıroka gele Kurd a nujen ditch. Ji zarokatıye bigirin heta epicene xortanıye. Ji Şoreşa Şex Seıde ...

Lis Basın Yayın

Sitava Tariye

Sitava Tariye Omer Dewran, di Sitava Tariye de, me dibe dixe nav jiyan û tekiliyen gerilayan. Digel rengen cure cure en jiyana gerîlatiye, bala me dibe ser awaye tekoşanen bloodless ü tekiliyen bloodless en digel hev...

Lis Basın Yayın

Gramera Behızur

Gramera Behızur ". Ez ne ya gundo me, kure short time, mo ez ya gundo me ?! Hemo ez ji rodibun u short time mol je respecting poqij dikir, short time hewşo wi pogij dikir, short time ov toni u cilen wi dişiştin, shor...

Lis Basın Yayın

Hopo

Hopo Romana Erebe Şemo ya bi nave “Hopo”, ku li jer bandora şoreşeke mezin, Şoreşa Sovyete, behsa guherin ü veguherina pergala Kurdan a abori, civaki ü siyasi dike. Di ve reya legerina Kurdan bo peydakirina romane de...

Lis Basın Yayın

Neteweyen Kemine

Neteweyen Kemine Armance sereki ya ve xebata giring u biwext ew e reç u rekaren nu peşkeş bike wisa ku azadkirin u bidestxistina selahiyetan di nav federasyonen ku ew te de ligel neteweyen din dijin u bi wan re di na...

Lis Basın Yayın

Bartlebye Nivisevan

Bartlebye Nivisevan "Gava ku min gazi Her weki ku vebeje Bartlebye nivisevan e ve yek ji navdartirin novelen wejeya cihane ya Herman Melvile ji seri ta dawiye hest pe dike, digel dudiliyen xwe. Bartlebye Nivisevan (1...

Lis Basın Yayın

Hespen Reş Bayen Sorgevez

Hespen Reş Bayen Sorgevez Herkes xwediye razeke u guneheki ye. Zilameki bexew di nav goristan u peraven mirine re dibuhure u hewl dide ku xwe bi jiyane ve gire bide. Jinika ku “pirtuka razan” bi xwe re digerine, ji h...

Lis Basın Yayın

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları kitap sesli kitap indir

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları